• 18:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:10

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,507,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,508,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:10

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:05

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:35

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,826,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:45

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:15

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,082,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی