• 16:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:31

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:31

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری