• 08:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:12

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:12

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:12

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,684,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:12

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:12

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,585,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی