• 08:40

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,347,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:40

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:35

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,561,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:55

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:50

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,628,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:40

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,718,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:55

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:50

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 22:10

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:05

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی