• 09:15

  شنبه,15 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:39

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 12:35

  شنبه,15 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:59

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,204,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,15 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 15:54

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری