• 16:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:46

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:01

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:01

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:01

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری