• 13:00

    چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:00

    چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
10,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی