• 21:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:40

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:10

  دوشنبه,07 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:40

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:10

  دوشنبه,07 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:50

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:20

  دوشنبه,07 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,481,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:40

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:10

  دوشنبه,07 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,287,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,07 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,334,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,551,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,631,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,07 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,633,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:20

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,087,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,178,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,178,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,299,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,702,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,153,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,285,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,419,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,458,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,508,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,653,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,313,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,716,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,006,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,07 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:55

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:25

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,07 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:55

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:25

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,946,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:55

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:25

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
11,210,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی