• 13:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:15

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:45

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:15

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:45

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,814,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,481,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:45

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,481,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,490,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,756,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری