• 10:10

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:07

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:07

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:07

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,684,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:07

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:07

  یکشنبه,06 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,585,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی