• 21:05

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:02

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 21:05

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:02

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,232,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:45

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  چهار شنبه,12 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری