• 13:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری