• 21:30

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:30

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:40

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:49

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,172,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:40

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:49

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:30

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,405,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:40

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:49

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,541,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:30

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,755,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:40

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:49

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,814,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:40

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:49

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,089,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:30

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,137,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:55

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:04

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,137,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,398,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:04

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:30

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:40

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:49

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,618,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 20:00

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,031,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:09

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,031,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,031,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:40

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:49

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 21:30

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:55

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:04

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,172,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:30

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,172,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:30

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:55

  شنبه,15 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:04

  شنبه,15 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی