• 23:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,508,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی