• 14:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:49

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,125,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:49

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:19

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,545,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:39

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری