• 20:30

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,628,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:30

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:30

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,451,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:30

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  دوشنبه,10 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی