• 04:45

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:40

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,814,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 16:15

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,287,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:25

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,727,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:25

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,991,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:25

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,389,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی