• 06:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:55

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:55

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 19:25

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 19:25

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی