• 11:35

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:05

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:15

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:45

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:40

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,178,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:15

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:45

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  چهار شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری