• 07:45

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:07

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,268,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:55

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:17

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:52

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:52

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:07

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,408,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:22

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:22

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:55

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:17

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,641,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:22

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:12

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:45

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:07

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,075,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:12

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:12

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,525,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:12

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری