• 22:35

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:57

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,879,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:35

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:57

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:32

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی