• 06:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:52

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:52

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,243,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:52

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,757,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی