• 05:45

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:54

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:45

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:54

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری