• 12:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,470,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:29

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:29

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,003,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری