• 20:45

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:54

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,246,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,469,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:54

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی